Przed przystąpieniem do użytkowania Strony zalecamy zapoznać sięz Polityką Prywatności oraz Regulaminem.Regulamin sklepu internetowego Morad

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę użytkownika na Regulamin.
 2. Serwis umożliwia użytkownikom na przegląd, pobieranie materiałów i tworzenie wiadomości poprzez użycie formularza kontaktowego.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dostarczane usługi.
 4. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Serwisie jest Morad Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, adres e-mail: morad@morad.pl.
 5. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności Serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wyniku takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem właściciela Serwisu.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez Obsługę serwisu oraz wyraża zgodę na przesyłanie treści o charakterze handlowym przesyłanych przez Obsługę serwisu lub Partnerów serwisu.
 8. Dane osobowe przechowywane w Serwisie mogą być profilowane i przetwarzane w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez Obsługę serwisu oraz Partnerów serwisu.
 9. Dane wprowadzone do Serwisu są zbierane, przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Wszelkie błędy i problemy z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać na adres e-mail: webmaster@morad.pl.

 

§2 DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania i świadczenia usług przez serwis sklep.morad.pl.
 2. Użytkownik - osoba, która przy pomocy sieci Internet korzysta z możliwości oferowanych przez serwis sklep.morad.pl.
 3. Serwis - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem sklep.morad.pl.
 4. Konto użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie sklep.morad.pl identyfikowane przez unikalny, wybrany przez użytkownika login i hasło, będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu sklep.morad.pl.
 5. Obsługa serwisu - osoby działające z upoważnienia właściciela Serwisu.
 6. Partner serwisu - podmiot współpracujący z Serwisem.

 

 

§ 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Tęczowa 41, 80-209 Tuchom
 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@morad.pl
 3. Numer telefonu: +48 58 694 91 66

 

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszty dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić firmie za zakupiony towar w terminie ustalonym podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. Przelew na rachunek bankowy
b. Za pobraniem
c. PayU Natychmiastowy przelew elektroniczny
d. PayU Karty Płatnicze – Visa, Mastercard
e. PayU Portfele elektroniczne – Blik, Visa Checkout, Materpass

 1. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu (https://sklep.morad.pl/content/5-platnosci) lub kontaktując się telefonicznie lub mailowo z Działem Sprzedaży (+48 58 694 91 66, sklep@morad.pl).
 2. Towar zostanie wysłany przez firmę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni; e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

 

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane  Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§ 8 REKLAMACJE I ZWROT

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane w formie pisemnej (listownie, faxem lub pocztą elektroniczną) i powinny zawierać szczegółowy opis powodu reklamacji produktu. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia, w którym Sprzedający będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się usunąć wady towaru lub wymienić towar na nowy. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający.

 

Zwrot

Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu każdego zakupionego towaru w okresie 14 dni od dostarczenia. Kupujący ma prawo zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zwracany Produkt należy odesłać bez widocznych śladów prefabrykacji, w oryginalnym opakowaniu. W razie zniszczenia oryginalnego opakowania Kupujący zapewni właściwe opakowanie towaru do transportu. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Pobierz formularz zwrotu towaru

Przesyłkę należy wysłać na adres:
Morad Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 41, 80-209 Tuchom

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest MORAD Sp. z o.o.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: it@morad.pl.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych są minimalizowane dzięki zastosowanym w Serwisie rozwiązaniom technicznym.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.